Katedra Teologii KatolickiejUniwersytetu w Białymstoku

Publikacje

Rocznik Teologii Katolickiej

Studia Teologii Dogmatycznej

Monografie

duch_kosciola

Ks. Andrzej Proniewski (red.)

Duch Kościoła – Kościół Ducha
Studia Teologii Dogmatycznej – tom 2
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014
ss. 206
Duch Święty jako Pocieszyciel i Prawda, poprzez którego Trójjedyny Bóg udziela się ludziom, przychodzi, aby kontynuować dzieło Chrystusowego zbawienia w świecie przez Kościół. Jest duszą Kościoła, a więc przyczynia się do właściwego rozumienia nadprzyrodzonej natury Kościoła, jednocześnie nie pozbawiając go natury przyrodzonej, a więc wymiaru ludzkiego. Rzeczywistość Kościoła, nazywana realitas complexa, złożona jest z komplementarnie, wewnętrznie i nierozerwalnie połączonych elementów: Boskiego i ludzkiego, niewidzialnego i widzialnego. Kościół nie może być postrzegany wyłącznie jako organizm społeczny, instytucjonalnie uporządkowana grupa osób, stanowiąca strukturę Ludu Bożego, wyposażonego w układ hierarchiczny, ale przede wszystkim winien być rozpoznawany jako niewidzialna, nadprzyrodzona wspólnota ducha w Chrystusie, wspólnota wiary, nadziei i miłości. Uzasadnione jest zatem staranie, podjęte w niniejszej publikacji – w nurcie zagadnień eklezjologii pneumatologicznej, ukazania prawdziwego ducha Kościoła, który swoje oblicze kształtuje w świecie jako Kościół Ducha. Książka ukazała się jako kolejny, po Człowieczeństwie Boga, tom w ramach serii „Studia Teologii Dogmatycznej” pod patronatem Zarządu Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce.

ksiazka_otoczmy_troska_zycie

Ks. Andrzej Proniewski (red.)

Otoczmy troską życie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Białymstoku w dniach 25-26 października 2013 roku
Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, Białystok 2013
ss. 174
Żyjemy w czasach troski o prawa człowieka, afirmację ludzkiego życia. Postęp techniczny, rozwój nauk medycznych jak nigdy przedtem, wykazują nam prawdę o tym, że człowiek żyje od poczęcia. Istnieje medycyna prenatalna, psychologia prenatalna, dokonuje się zabiegów leczących dziecko w łonie matki, wydawać by się mogło, że afirmacja życia w każdym jego okresie i momencie jest czymś oczywistym. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Wpływowe grupy mające w swoim władaniu media, dysponujące gigantycznymi pieniędzmi prowadzą skoordynowaną na skalę światową akcję, której celem jest zdeprecjonowanie człowieka i jego życia w okresie prenatalnym. (…) Wobec tych wszystkich problemów ważne jest tworzenie frontu działań rzeczywiście broniących życia, ludzkiej natury, małżeństwa i rodziny. Dlatego w Białymstoku są organizowane cykliczne Dni Godności Życia, które w roku 2013 doczekały się trzeciej edycji. Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w Białymstoku prezentują niniejszą monografię, która jest udokumentowanym głosem w obronie tego, co ludzkie, co stanowi o człowieku, jego godności i wartości od poczęcia aż po naturalną śmierć.

ksiazka_czlowieczenstwo_boga

Ks. Andrzej Proniewski, Ks. Andrzej Dębski (red.)

Człowieczeństwo Boga
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013
ss.200
W XXI wieku nie przestajemy pytać, stojąc przed tajemnicą Boga-Człowieka, o Jego ontologiczną tożsamość. W jedności osoby Jezusa Chrystusa, demonstrującej człowieka i Boga, zawiera się synteza owego misterium fascinosum.
Człowieczeństwo Boga to tytuł monografii, w której pojawiają się zróżnicowane stanowiska będące próbą interpretacji zjednoczenia dwóch natur, Bożej i ludzkiej, w jednej Osobie Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.

ksiazka6

Ks. Józef Zabielski, Ks. Adam Skreczko (red.)

Życie człowieka jako zobowiązujący dar
Wydawnictwo UwB, Białystok 2011
ss.235

ksiazka7

Ks. Józef Zabielski

Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego
Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2010
ss.268
Obserwacja świata zewnętrznego pozwala poznać jedność i harmonię bytów nas otaczających. Chociaż dostrzegamy ich wielość oraz zróżnicowanie jakościowe, to zauważamy jednak jakieś ukierunkowanie owej wielości ku jedności, ku czemuś, co wszystko jednoczy. Wprawdzie często nie jesteśmy zdolni umysłowo poznać sens lub celowość owego ukierunkowania, to jednak żywimy przekonanie o ich istnieniu. Jesteśmy przekonani, że istnieje jakiś czynnik jednoczący wszystkie byty w całość oraz potrzeba przynależności każdego bytu do ontycznej całości. Owo przekonanie i zasadność takiej potrzeby wyraża się w wypracowanych przez ludzkość pojęciach, czego szczególnym przykładem jest słowo universum. Termin ten w swej treści oznacza „to, co zwrócone jest do jednego”. Zwrócenie się wszystkiego ku jedności tworzy uporządkowanie świata, jego wewnętrzny ład. Doświadczenie tego ładu pozwala człowiekowi dostrzec piękno świata i jego bytowy sens. To z kolei motywuje człowieka – jego umysł, do poznawania owego piękna i przeżywania swoich zdolności poznawczych.

ksiazka5

Ks. Andrzej Proniewski

Kim on jest? Hermeneutyka demonologii
Wydawnictwo UwB, Białystok 2011
ss.136
Współczesne czasy przyniosły duże zainteresowanie kwestiami nie tylko związanymi z nowymi ruchami religijnymi, wróżbiarstwem czy magią, ale i tymi, które dotyczą wprost szatana. Mamy także do czynienia z praktykami magicznymi czy okultystycznymi, jak również ze zorganizowanym, w różnych formach, ruchem satanistycznym. (…) Brakuje wciąż opracowań teologicznych, które pogłębiłyby ten niewątpliwie dzisiaj trudny temat. (…) Jednym z pierwszych, którzy próbują przedstawić zagadnienie demonologii z punktu widzenia teologicznego, szczególnie teologii dogmatycznej, jest ks. dr Andrzej Proniewski. W swoim tekście pragnie dokonać bardziej wnikliwej analizy, dociekając prawdy o istnieniu i istocie szatana, naturze demonów.

ksiazka4

Ks. Józef Zabielski

Odpowiedzialność za życie
Wydawnictwo UwB, Białystok 2007
ss.253
…Autor w swej publikacji uczynił przedmiotem refleksji ideę życia w porządku wielowymiarowym. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że chodzi o życie w jego biologicznym trwaniu, tymczasem mamy do czynienia z rozważaniem nad życiem ludzkim nieodłącznie od osobowych, metafizycznych i etycznych jego wymiarów. Tak komplementarne spojrzenie prowadzi do całościowego spojrzenia na wartość życia ludzkiego i nie pozwala odłączyć wymiaru biologicznego od duchowego, moralnego, czy też osobowego. Jest to niezwykle ważna metodologia refleksji, gdyż rozważanie nad życiem w jego różnych warstwach, a jednocześnie w sposób dopełniający się, pozwala widzieć życie ludzkie jako jedną całość, w której każdy element jest nieodłączny i ważny dla integralnie pojętego człowieka…

ksiazka3

Ks. Józef Zabielski

Wydobywanie dobra
Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia
Wydawnictwo UwB, Białystok 2006
ss.201

ksiazka2

Ks. Adam Skreczko, Ks. Dariusz Wojtecki (red.)

W służbie człowiekowi
Wykłady z Katolickiej Nauki Społecznej 2002-2005
Wydawnictwo UwB, Białystok 2005
ss. 301

ksiazka1

Ks. Józef Zabielski (red.)

W Tym, który umacnia
Księga pamiątkowa ku czci J. E. Ks. Bp. Prof. zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25-lecia sakry biskupiej, 40-lecia kapłaństwa i 30-lecia pracy w AWSD w Białymstoku
Wydawnictwo UwB, Białystok 2004
ss. 357