Katedra Teologii KatolickiejUniwersytetu w Białymstoku

Katedra Teologii Katolickiej UwB

Ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

p.o. Kierownik Katedry Teologii Katolickiej UwB

IMG_4396

1. Dane personalne

Adres korespondencyjny: 15-077 Białystok, ul. Warszawska 46
E-mail: a.proniewski@uwb.edu.pl
Telefon:  (0) 600.31.88.51

2. Wykształcenie

2017 – stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Katolickiej UwB
2015 – habilitacja z nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
2013 – uzyskanie uprawnień do prowadzenia wykładów z filozofii, Wydział Teologiczny w Lugano
2013 – habilitacja z nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej, Wydział Teologiczny w Lugano
2000 – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, Uniwersytet Gregoriański w Rzymie
1995 – licencjat z teologii dogmatycznej, Uniwersytet Gregoriański w Rzymie
1995 – szkolenie pedagogiczno-formacyjne, Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie
1992 – magister teologii, Katolicki Uniwersytet w Lublinie
1986 – 1992 – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
1982-1986 – Liceum Ogólnokształcące w Knyszynie
1974-1982 – Szkoła Podstawowa w Knyszynie

3. Doświadczenia zawodowe

2016 – 17 Kierownik Studiów Podyplomowych Katechetyczno – Pedagogicznych
2016 – Członek Komisji Nauk Humanistycznych PAN, Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku
2015 – Recenzent czasopisma Studia Koszalińsko – Kołobrzeskie
2015 – Recenzent czasopisma Studia Ełckie
2015 – Członek zwyczajny Stowarzyszenia Teologów Fundamentalistów w Polsce
2014 – Recenzent czasopisma Studia Warmińskie
2014 – Recenzent czasopisma Teologia w Polsce
2013 – 14 – Kierownik Podyplomowych Studiów Katechetyczno – Pedagogicznych
2013 – Członek Kolegium Środowiskowego Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku
2013 – Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku
2013 – Redaktor serii Studia Teologii Dogmatycznej
2013 – Członek zespołu redakcyjnego Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża
2003 – 2013 Współorganizator Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku
2005 – 2013 Członek Komitetu naukowego Międzynarodowych Konferencji naukowo-szkoleniowych Życiodajna śmierć- Pamięci Elizabeth Kübler Ross
2012 – p.o. Kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
2012 – Redaktor naczelny Rocznika Teologii Katolickiej UwB
2012 – Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski
2010 – Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Teologów Dogmatyków w Polsce
2009 – 2011 – Kierownik Podyplomowych Studiów Doskonalenia Katechetycznego
2008 – prowadzenie seminarium naukowego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
2007 – 2009 – Kierownik Podyplomowych Studiów Katechetyczno – Pedagogicznych
2007 – Cenzor publikacji o treści dogmatycznej
2007 – Członek Rady naukowej Studia Seminaria Bialostocensis
2006 – Członek Towarzystwa Naukowego Teologów Dogmatyków w Polsce
2005 – 2012 Członek zespołu redakcyjnego Rocznika Teologii Katolickiej
2005 – adiunkt  Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
2004 – 2013 Adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
2004 – 2006 Wykładowca w Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku
2001 – 2013 Prorektor i prefekt studiów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (dalej:AWSD)
2000 – 2004 Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
2000 – 2001 Wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego
2000 – Wykładowca w Podyplomowym Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku
2000 – Wykładowca i prowadzenie seminarium naukowego z teologii dogmatycznej przy Papieskim Wydziale Teologicznym – sekcja Jana Chrzciciela w Warszawie – oddział w Białymstoku
2000 – Wykładowca w AWSD w Białymstoku
2000 – prowadzenie seminarium naukowego z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2000 – 2001 prefekt alumnów w AWSD w Białymstoku

4.  Charakterystyka  dorobku naukowego

– autor książek: Il Battesimo in relazione alla natura ed alla missione salvifica della Chiesa secondo Karl Rahner [2000]; Kim on jest? Hermeneutyka demonologii [2011]; Ermeneutica teologica, [2013]
– współautor 6 książek i autor około 50 artykułów naukowych, ponad 30 popularyzujących naukę, 30 recenzji i sprawozdań
– uczestnik w projektach naukowo-badawczych
– promotor – 141 prace magisterskie
– recenzent – 2 habilitacje; 75 – prac magisterskich
– wykłady, konwersatoria, ćwiczenia  i seminaria naukowe,
– znajomość języków: klasycznych /łaciński, grecki/, nowożytnych /rosyjski, angielski, włoski, niemiecki/
– 10. 10. 2007 r. – nagroda Rektora UwB za pracę naukową i działalność organizacyjną
– 10. 10. 2016 r. – nagroda Rektora UwB, Indywidualna II° za działalność organizacyjną

5.  Działalność poza naukowa

2013 – Członek Zespołu do stałej formacji duchowieństwa
2012 – Członek Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej Archidiecezji Białostockiej
2011 – Wikariusz biskupi ds. Księży Studentów i Księży pracujących za granicą Archidiecezji Białostockiej
2007 – Członek Biura ds. Funduszy przy Z.H.P.U. Dynamis
2007 – Prezes Fundacji Spe salvi
2002 – pomoc duszpasterska w parafii św. Ojca Pio w Białymstoku
1999 – 2000 Administrator parafialny w w parafii San Bernardino-Mesocco (Diecezja Chur – Szwajcaria).
1-23. 09. 1999 Asystent Sekretariatu Generalnego II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów Europy
1997 – 1998 Administrator parafialny w parafii Provesano – Cosa (Diecezja Pordenone – Włochy)
1992 – 1993 Wikariusz w parafii św. Antoniego w Sokółce (Archidiecezja Białostocka)

Dydaktyka i współpraca naukowa
Konferencje
Publikacje

Ks. dr Tadeusz Kasabuła

Adiunkt

kasabulaDoktor nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. Absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (AWSD); magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) – 1989; studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Instytut Historii Kościoła: licencjat z teologii w zakresie historii Kościoła (1994), doktorat (1996); w latach 1996-1999 prefekt alumnów w AWSD w Białymstoku; od 1996 r. wykładowca w AWSD w Białymstoku (wykłady z historii Kościoła, konwersatorium, proseminarium, seminarium magisterskie,); od 1996 r. wykładowca historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – Studium Teologii w Białymstoku i Studium Teologii w Wilnie (Litwa) – wykłady i seminarium naukowe; w roku ak. 1999/2000 wykłady zlecone na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku (UwB), w roku ak. 2003/2004 wykłady zlecone z historii Kościoła w Polsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW); od 1999 r. zastępca dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku (AAB) oraz adiunkt przy Katedrze Teologii Katolickiej UwB; w latach 1999-2000 sekretarz I. Synodu Archidiecezji Białostockiej; od 2001 r. sekretarz redakcji „Rocznika Teologii Katolickiej” – pisma Katedry Teologii Katolickiej UwB; od 2008 członek redakcji rocznika PTH Oddział w Białymstoku „Biuletyn Historii Pogranicza”; od 2007 r. członek Rady naukowej „Studia Seminarii Bialostocensis”, a od 2006 r. członek Zespołu Redakcyjnego „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne”; od 1999 r. członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (PTH), od 2004 r. wiceprezes PTH Oddział w Białymstoku, a od 2007 członek Sądu Koleżeńskiego I. Instancji przy Zarządzie Głównym PTH; od 2004 r. członek Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy Historycznej na szczeblu wojewódzkim; od 2007 r. członek Metropolitalnej Komisji Historycznej; w latach 2012-2013 organizator i Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzania i Administracji Kościelnej UwB; od 2012 r. Dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku (AMAB); organizator praktyk studenckich w AMAB.
Promotor ok. 50 prac magisterskich i dyplomowych. Publikacje z zakresu historii Kościoła, zwłaszcza z dziejów Kościoła katolickiego w Wielkim Księstwie Litewskim i historii diecezji i archidiecezji wileńskiej; książka „Ignacy Massalski biskup wileński”, Lublin 1998, ss. 626; redaktor i współredaktor kilku dzieł zbiorowych; autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz haseł słownikowych i encyklopedycznych (głównie w Encyklopedii Katolickiej KUL).

Działalność naukowa i dydaktyczna 2012-2013
Działalność naukowa i dydaktyczna do 2012 r.

Sekretariat

ks. mgr lic. Leszek Jakoniuk

ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok
tel. 85 745 70 90
e-mail: ktk@uwb.edu.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
w czasie zjazdów Studiów Podyplomowych – do godz. 20.00